Videochat sesso lycos - Chubby xxx image albania

(Hold on to each other's hands or you might fall.) Word: kapkap1 Active Verb: magkapkap Passive Verb: kapkapan English Definition: 1) frisk (noun) 2) to frisk something or someone (verb) Examples: 1) Kumapkap ka ng pera sa bulsa ko.(Frisk my pocket for some money.) 2) Kapkapan mo ang bulsa ng nahuling magnananakaw.

(She ate a lot last night.) 2) Kainin mo na ang letson.

(Eat the roasted pig.) Word: kalabit Active Verb: kumalabit Passive Verb: kalabitin English Definition: 1) touching with the tip of the finger (noun) 2) to touch with a finger (ver) Examples: 1) Huwag kang mangalabit ng hindi mo kakilala.

(Talk with Pedro about your plans.) Word: kaway Active Verb: kumaway Passive Verb: kawayan English Definition: (verb) to wave with the hand Examples: 1) Kumaway siya sa akin bago siya umalis.

(He waved at me before he left.) 2) Kawayan mo si Ana.

(Sing my favorite song.) Word: kapa Active Verb: kumapa Passive Verb: kapain English Definition: 1) to grope, to feel about -- KUMAPA (verb) 2) to grope for something, to feel about for something -- MANGAPA, KAPAIN (verb) Examples: 1) Kumapa siya sa dilim.

(He groped in the dark.) 2) Kapain mo ang lente sa loob ng bahay.

(He just scratched his head.) 2) Magkamot ka na lang ng ulo.

(Just scratch your head.) 3) Mangamot ka na lang ng pusa.

(Don't touch anyone you don't know.) 2) Kalabitin mo si Juan para gumising na siya.

(Touch Juan so he will get up from sleep.) Word: kalabos Passive Verb: ikinalabos English Definition: 1) prisoner (noun) 2) to be imprisoned (verb) L2 Definition: Notes: Spanish Examples: Ikinalabos siya ng pulis.

(Put your hand on the child's shoulder.) 3) Magkapit kayo at baka kayo mahulog.

Tags: , ,